4.8Out of 132 Reviews

PICK UP YOUR ORDER IN STORE FOR FREE

PICK UP YOUR ORDER IN STORE FOR FREE


ALGEMENE VOORWAARDEN

1         Begrippen en Definities

Consument: elke Klant die een natuurlijk persoon is en een Product aankoopt voor uitsluitend niet-beroepsmatige doeleinden.

Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Website een Product koopt.

Onderneming: elke Klant die geen Consument is.

Overeenkomst’ de contractuele relatie tussen Partijen, zoals bepaald onder art. 2.1.

Partijen: de Verkoper en de Klant samen.

Product: het goed of de dienst dat U hebt gekocht, ongeacht of het om één of meerdere voorwerpen gaat.

Verkoper:  Le Trend, vennootschap onder firma (vof), handel drijvend onder de commerciële benaming ‘LE TREND’, met maatschappelijke zetel aan de Hellekenlos 8 te 8551 Heestert, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0702797761

Website: de website waarop U het Product hebt gekocht.

2         Relatie tussen Partijen

2.1     Contractuele relatie(s)

De contractuele relatie tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door (1) de orderbevestiging die de Klant na zij/haar aanko(o)p(en) ontving; (2) deze Algemene verkoopsvoorwaarden; (3) de Juridische Vermeldingen van de Verkoper, waarvan de Klant een kopie kan downloaden via https://www.le-trend.com en (4) de Privacyverklaring van de Verkoper, waarvan de Klant een kopie kan downloaden via https://www.le-trend.com.

Voormelde Juridische Vermeldingen en Privacyverklaring maken integraal deel uit van deze Algemene verkoopsvoorwaarden. Door aanvaarding van deze Algemene verkoopsvoorwaarden verklaart de Klant zich eveneens akkoord met de inhoud van de Juridische Vermeldingen. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de Juridische Vermeldingen primeren de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarde.

Naast deze Algemene verkoopsvoorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk bepaald, ook specifieke of bijzondere voorwaarden gelden voor een bepaald Product, bijvoorbeeld in het kader van promoties of aanbiedingen. In dat geval hebben dergelijke bijzondere voorwaarden steeds voorrang op de Algemene verkoopsvoorwaarden.

De voorwaarden op deze website kunnen door de Verkoper zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De Klant zal deze Algemene verkoopsvoorwaarden bijgevolg bij elke bestelling opnieuw willen consulteren. De voorwaarden die op het ogenblik van de aankoop op de Website zijn gepubliceerd, beheersen de Overeenkomst.

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2     Bewijs van deze relatie(s)

Tenzij het tegendeel bewezen wordt, vormen de computerregisters en logbestanden van de Verkoper en die van haar dienstverleners het bewijs van alle transacties tussen de Verkoper en de Klant. Het opgeven nummer van debetkaartnummer, kredietkaartnummer of het doorgeven van een overschrijvingsopdracht, alsook de definitieve goedkeuring van een bestelling gelden als bewijs van instemming met de bestelling en deze Algemene verkoopsvoorwaarden.

2.3     Hoedanigheid van de Klant

Diverse bepalingen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Consumenten of op Ondernemingen. De bepalingen waarin de term ‘Consument’ wordt gehanteerd zijn niet van toepassing op een verkoop aan een Onderneming. De bepalingen waarin de term ‘Onderneming’ wordt gehanteerd zijn niet van toepassing op een verkoop aan een Consument. De bepalingen waarin naar de ‘Klant’ wordt verwezen, zijn van toepassing op zowel Consumenten als Ondernemingen.

3         Herroepingsrecht

3.1     Algemeen herroepingsrecht

Onverminderd de uitzonderingen opgelijst in art. 3.2, kan de Consument de aankoop van het Product herroepen binnen de 14 kalenderdagen.

Voor goederen begint deze termijn te lopen de dag na de levering aan de Consument. Voor diensten daarentegen vanaf de dag na het afsluiten van de Overeenkomst. De Consument is voor deze herroeping noch de betaling van een boete, noch de opgave van een motief verschuldigd.

Om rechtsgeldig zijn herroepingsrecht uit te oefenen dient de Consument de Verkoper per aangetekende post of via e-mail ([email protected]) mee te delen dat hij afziet van de aankoop. De Consument kan daarbij desgewenst gebruik maken van het ter beschikking gestelde modelformulier voor de herroeping (klik hier: https://www.le-trend.com)

De Verkoper heeft steeds het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het Product sporen van schade, gebruik óf van slijtage vertoont. In ieder geval dienen naast het Product ook alle meegezonden documentatie, en origineel verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of aangegeven, zijn de kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het Product ten laste van de Consument. De adresgegevens van het depot, waarnaar de Consument bij een eventuele herroeping het product dient terug te zenden, zijn: Hellekenlos 8 te 8551 Heestert, België.

Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal de Verkoper aan de Consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping én de teruggave van het Product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen onder aftrek van de eventuele gemaakte kosten (o.m. transport, eventuele cadeauverpakking, verzekering, aanvullende diensten, enz..).

3.2     Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Voor de volgende Producten beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht :

  • voor diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn uit art. 3.1;
  • voor Producten die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn ;
  • producten gekocht tijdens de solden

4         Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op de Website zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien U een Product koopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft de Verkoper het recht om de bestelling te annuleren; desgevallend hebt U geen recht op enige schadevergoeding. Aanbiedingen die aan U op naam worden gericht, hebben behoudens andere bepalingen een geldigheidsduur van 14 dagen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke aanvraag tot bestelling te weigeren indien U de Verkoper nog openstaande en al vervallen schulden zou hebben.

De verkoop wordt geacht te zijn ontstaan op het adres van de Verkoper vermeld in art. . van deze voorwaarden.

5        Prijzen en betaling

De op de website aangegeven prijzen per product zijn inclusief BTW. maar, tenzij anders aangegeven, exclusief verzendingskosten. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling en de levering vallen ten laste van de Klant. De betaling dient te gebeuren op het adres aan de Hellekenlos 8 te 8551 Heestert.

De betaling gebeurt onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling via de website via kredietkaart (Visa of Mastercard), debetkaart (Maestro), via overschrijving of via PayPal.

Uitgestelde betalingen via bankoverschrijvingen geschieden uiterlijk binnen de 15 dagen. Eventuele betalingstermijnen kunnen enkel schriftelijk worden toegekend. In geval van laattijdige betaling is het de Verkoper bovendien toegestaan, naar zijn keuze, om de (verdere) levering op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Ingeval van laattijdige betaling is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsinterest verschuldigd aan een rentevoet van 12% per jaar, meer bovendien een forfaitair schadebeding van eveneens 12% met een minimum van € 125,00, dit onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere vergoeding te eisen voor de schade die zij bewijst.

6         Levering en risico-overdracht

6.1     Leveringstermijn

Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. Eventuele leveringstermijnen op de Website zijn slechts indicatief, te rekenen van de dag volgend op die waarop de Klant zijn bestelling heeft geplaatst. Indien geen concrete leveringsdatum werd overeengekomen, geldt een leveringstermijn van dertig dagen.

Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden dan kan de Consument zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos annuleren, mits de Verkoper op dat ogenblik het Product nog niet heeft verzonden. De Consument zal binnen de dertig dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden dan is de Onderneming er eerst toe gehouden om, bij een laattijdige levering, aan de Verkoper een aanvullende respijttermijn van minstens veertien dagen toe te kennen waarbinnen laatstgenoemde alsnog tot levering kan overgaan.

6.2     Plaats van levering

Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Bij een levering aan huis zal de Klant, indien hij/zij op het ogenblik van de levering afwezig is, op de hoogte worden gebracht van het bezoek van de transporteur d.m.v. een bericht in de brievenbus. Ofwel volgt een tweede leveringspoging, ofwel zal de Klant worden verzocht om binnen de in het bericht aangeduide tijd contact op te nemen met de transporteur. Indien de Klant niet of niet tijdig in contact treedt met de transporteur, waardoor het Product retourneert naar de Verkoper, heeft laatstgenoemde het recht om de gemaakte transportkosten aan U in rekening te brengen. De Klant kan nooit enige schadevergoeding eisen voor een dergelijke niet-levering.

Door aanvaarding van deze Algemene verkoopsvoorwaarden stemt de Klant er mee in dat de levering van de bestelling door derden in ontvangst mag worden genomen, doch uitsluitend op zijn/haar risico.

Indien het Product niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de Klant, behoudt de Verkoper het recht om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten. De Klant zal van de beëindiging worden verwittigd door de Verkoper. In ieder geval komen desgevallend de nutteloze transportkosten ten laste van de Klant.

Indien de levering in gedeelten gebeurt heeft de Verkoper het recht om elke levering als een afzonderlijke bestelling te beschouwen.

6.3     Eigendomsvoorbehoud

De Verkoper behoudt de volle eigendom van de Producten tot alle verplichtingen zijn voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt tot de volledige betaling van de prijs, kosten en eventuele interesten. Het is de Klant niet toegestaan om, bij gebreke aan volledige betaling van de prijs, het Product te vervreemden, aan te wenden of desgevallend te incorporeren.

6.4     Risico-overdracht

De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Consument plaats op het ogenblik van de levering overeenkomstig art. 6.2. De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Onderneming plaats op het ogenblik van de verzending uit de magazijnen van de Verkoper.

De Klant dient bij ontvangst van de goederen de pakketten op schade te controleren en eventuele schade of onregelmatigheden te vermelden op de levernota van de transporteur, bij gebreke waaraan de pakketten geacht worden te zijn geleverd vrij van eventuele transportschade. De Klant heeft steeds het recht de goederen te weigeren indien er substantiële schade kan worden vastgesteld.

7         Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt onder meer niet-exhaustief begrepen: nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in software van derden, storingen in het (tele)communicatienetwerk en handelingen of nalatigheden van derden die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper vallen (zoals een staking bij de transport- of postorderbedrijven met een laattijdige levering aan de Koper als gevolg).

De volledige aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elk geval wordt beperkt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van het Product met een maximum van € 250,00. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat de Klant het Product kocht.

Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Consument niet van toepassing in geval van opzet en grove schuld in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden. Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Onderneming niet van toepassing in geval van opzet in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden.

Evenmin kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van internet (onderbreking, virus, ...).

In de mate waarin de exoneratie opgenomen in dit artikel aan de Verkoper een voordeel zou toekennen die de wettelijke maximumgrenzen van het van toepassing zijnde recht (zie art. 12) te buiten zou gaan, dient de beperking van aansprakelijkheid in dit artikel tot deze maximale grenzen te worden beperkt

8         Garantie

8.1     Garantie bij consumptiegoederen

De Consument geniet een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming inzake roerende lichamelijke zaken. Dit op voorwaarde evenwel dat dit gebrek bestaat op het ogenblik van de levering en zich manifesteert binnen de twee jaar te rekenen vanaf die levering. Indien de Producten tweedehandsgoederen betreffen, wordt voormelde termijn teruggebracht tot één jaar.

In het geval van een gebrek aan overeenstemming dient de Consument de Verkoper op de hoogte te brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Als het Product tijdens de garantieperiode een defect vertoont dient de Consument het goed, teneinde het te laten onderzoeken, herstellen of vervangen, te versturen naar: Hellekenlos 8 te 8551 Heestert, België.

De garantie is evenwel niet van toepassing indien het gebrek is veroorzaakt door onoplettendheid, beschadiging of niet-conform gebruik van het Product door de Consument. Indien het product noch kan worden hersteld noch kan vervangen worden door een identiek of equivalent product, dan heeft de Consument recht op een prijsvermindering of terugbetaling onder de vorm van een tegoedbon.

8.2     Vrijwaring

Eventuele klachten omtrent zichtbare gebreken aan het Product dienen op straffe van verval te worden gemeld uiterlijk de 3e dag na levering.

De Consument dient eventuele klachten omtrent verborgen gebreken te melden binnen een termijn van 14 dagen ná ontdekking van het gebrek in kwestie.

Ten aanzien van de Onderneming wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper voor eventuele verborgen gebreken uitgesloten.

8.3     Kosten voor onderzoek of herstel

Indien het Product niet onder enige garantie valt, dan zijn de kosten verbonden aan het onderzoek naar of herstel van het gebrek ten laste van de Klant. Indien de Klant deze kosten niet betaalt terwijl de Verkoper het Product in detentie heeft, vervalt na verloop van het uitblijven van betaling gedurende 6 maanden de eigendom opnieuw aan de Verkoper.

9         Archivering

Conform de relevante boekhoudkundige bepalingen dient de Verkoper het gesloten contract te archiveren en gedurende de wettelijke bewaringstermijn bij te houden. Het gearchiveerde contract is voor de Klant niet toegankelijk.

10      Wanprestatie

Indien de Klant zijn betalingsverplichting onder art. 5 niet nakomt, is hij op het totale openstaande bedrag in hoofdsom eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% van de verschuldigde hoofdsom, met een maximum van € 1.250,00. Onverminderd de bepalingen van art. 7 is de Verkoper, in de mate waarin deze in gebreke blijft uitvoering te geven aan de Overeenkomst, eenzelfde forfaitair schadevergoeding verschuldigd.

11      Geen afstand en nietigheid

Het feit dat de Verkoper op een bepaald moment beslist om geen aanspraak te doen op één van de clausules van deze Algemene verkoopsvoorwaarden of de Juridische vermeldingen, geldt in geen geval als definitieve afstand van deze clausules.

Bij ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden blijven de andere clausules onverminderd van toepassing en afdwingbaar.

12      Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen Partijen wordt exclusief beheerst door het Belgisch vigerend recht. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende rechtsmacht. De Vrederechter van het kanton Kortrijk, de rechtbank van eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en indien U een Onderneming bent de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke geschillen tussen Partijen, dit behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling. In afwijking van voormelde bevoegdheid kan de Verkoper, volgens haar uitsluitende keuze, eveneens beslissen om te dagvaarden vóór één van de rechtbanken bevoegd overeenkomstig art. 624 Ger. W.

© 2018, BV ovv Bright Advocaten (www.bright.legal). Ook op juridische teksten rust er auteursrecht, zodat het verboden is om zonder de toestemming van de auteur deze tekst gedeeltelijk of integraal te reproduceren of aan het publiek mee te delen.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

LE TREND / 5 - 5 Reviews @ Google reviews
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »